o, k, t, e, t, t, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

7- sanat kirjaimista  (1)

oktetto (10)

6- sanat kirjaimista  (1)

teotko (9)

5- sanat kirjaimista  (1)

totot (7)

4- sanat kirjaimista  (7)

keto (6)koet (6)koot (7)koto (7)otto (6)teko (6)teot (5)

3- sanat kirjaimista  (4)

koe (5)oko (6)ote (4)toe (4)

2- sanat kirjaimista  (4)

et (2)ko (4)ok (4)te (2)